Privacyverklaring van Muziekvereniging Sluiskil

 Muziekvereniging Sluiskil hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Muziekvereniging Sluiskil houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Muziekvereniging Sluiskil zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het secretariaat van de Muziekvereniging Sluiskil.

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sluiskil verwerkt ten behoeve van onder andere de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Muziekvereniging Sluiskil;
  • Het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mail;
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens  hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

 Muziekvereniging Sluiskil bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen  om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Cookies

Muziekvereniging Sluiskil maakt geen gebruik van cookies op de website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

Wijziging privacyverklaring  

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Muziekvereniging Sluiskil . Van deze wijziging zal melding worden gemaakt op de website.